Samenwerken

Samen voor het kind

COKD is een organisatie die maatschappelijk betrokken is. Om een goed aanbod van opvang, ontwikkelingsstimulering, opvoeding en zorg te creëren, zien wij samenwerking met andere professionele (welzijns)organisaties als een vereiste. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), gemeente en wijkteams, basisonderwijs en natuurlijk de ouders vormen belangrijke partners waar COKD voortdurend mee in gesprek is.

Belangrijke gesprekspartner

COKD hecht veel waarde aan goed contact met de ouders. U bent voor ons een zeer belangrijke gesprekspartner. Niet alleen als ouders van onze jonge klanten, maar ook als belangrijke betrokkene bij de zorg, opvoeding en ontwikkeling van uw kind. De basis van ons werk is vertrouwen. Aangezien wij zorgen voor uw meest kostbare bezit!

Contactmoment

Door meerdere momenten van contact te creëren, leggen we de basis voor een goede samenwerking. Zo is er voorafgaand aan de plaatsing een uitgebreid intakegesprek. Ook bieden breng- en haalmomenten gelegenheid om informatie uit te wisselen. Voor de pedagogisch medewerkers is het belangrijk te weten hoe het kind zich voelt als het gebracht wordt en of er bijzonderheden zijn. Bij het ophalen vertelt de groepsleiding over de activiteiten van die dag, slaaptijden en eventuele bijzonderheden. Verder worden er ouderavonden georganiseerd, koffieochtenden en kunnen ouders soms mee als begeleiding bij uitstapjes.

Observatie

Gedurende het jaar wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd en vastgelegd door middel van een kindvolgsysteem. Deze observaties worden met u besproken tijdens de tienminutengesprekken die één keer per jaar plaatsvinden.